تاریخ ارسال : ۹۵/۰۵/۰۳


دولت تصمیم دارد سیاست روند تبدیل ارز مبادله ای به ارز متقاضی را به صورت تدریجی دنبال کند. این درحالی ست که منتفع ترین گروه در دریافت ارز مبادله ای، پیشنهاد حذف آن از سیستم واردات را مطرح می کند.فعالان بخش خصوصی معتقدند در این مقطع، شرایط برای حذف ارز مبادله ای واردات فراهم است و دولت نباید فرصت سوزی کند و با توجه به منابع محدود ارزی کشور، این اقدام دولت صرفه جویی ارزی را در پی خواهد داشت. فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف یکباره ارز مبادله ای از سیستم واردات بیش از آنکه برای اقتصاد کشور شوک زا باشد می تواند  سبب فساد زدایی، شفافیت در سیستم بانکی و کاهش اتلاف منابع عمومی شود.