تاریخ ارسال : ۹۲/۱۱/۰۶


بازرگانی مان برای آسایش مشتریان خود بیمه کالاهای وارداتی را با کمترین نرخ و بدون کارمزد انجام می‌دهد.

بیمه‌نامه سندی است که توسط شرکت بیمه به درخواست بیمه‌گذار برای پوشش خطراتی که مورد نظر است در مقابل پرداخت حق بیمه صادرمی گردد. بنابراین بیمه، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می‌گردد درازای دریافت وجه یا حق بیمه از بیمه‌گذار یا ذینفع کالای موضوع بیمه را در مقابل وقوع حوادث احتمالی نموده و خسارت یا غرامت او را به میزان مبلغ بیمه‌شده در مدت معینی جبران نماید.
بیمه‌نامه حاوی اطلاعت زیر است:
• شماره بیمه‌نامه
• تاریخ صدور
• محل صدور
• مشخصات کالای بیمه‌شده
• شماره و تاریخ پرو فرما
• شماره اعتبار اسنادی
• مبدأ بارگیری
• مقصد تخلیه کالا
• نوع بسته‌بندی
• وسیله حمل
• و…..